Kurs - Agent ubezpieczeniowy. ONLINE

Cena:

1119 zł

Czas trwania:

130 godzin

Tryb nauczania:

Online

Kurs jest kierowany do osób poszukujących pracy w agencjach ubezpieczeniowych oraz w innych podmiotach rynku finansowego. Absolwent kursu uzyskuje możliwość zdawania egzaminu dla agenta ubezpieczeniowego w wybranej firmie ubezpieczeniowej.

Aby zostać agentem ubezpieczeniowym nie trzeba kończyć żadnej szkoły ekonomicznej, czy też prawniczej, ponieważ wystarczą szkolenia i zdanie odpowiedniego egzaminu. Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym wyznacza odpowiednie kryteria, jakie musi spełniać kandydat na to stanowisko, a są to:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,

 • brak prawomocnych wyroków skazujących za umyślne przestępstwa przeciw zdrowiu i życiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz za przestępstwa skarbowe,

 • udzielenie rękojmi należytego wykonywania czynności agencyjnych,

 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,

 • zdanie egzaminu, który przeprowadza zakład ubezpieczeń.

Pierwszym etapem na drodze do tego, aby zostać agentem ubezpieczeniowym jest szkolenie. Kandydat na to stanowisko musi nauczyć się wszystkiego co będzie mu niezbędne, aby odpowiednio reprezentować firmę i omawiać poszczególne oferty ubezpieczenia. Musi również znać podstawy prawne swojej działalności, tak aby nie działać na szkodę klientów oraz niezbędne regulacje, które odnoszą się do jego przyszłego stanowiska. Drugim etapem jest egzamin organizowany przez towarzystwo ubezpieczeń, następnie podpisanie umowy z towarzystwem i własna działalność gospodarcza. Etapem finalnym jest licencja i wpis na listę agentów ubezpieczeniowych w KNF - te wnioski agent składa za pośrednictwem towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym współpracuje.

Przykładowy program nauczania:

 • rynek ubezpieczeniowy w Polsce i za granicą,

 • podmioty rynku ubezpieczeń,

 • charakterystyka podstawowych grup produktowych,

 • prawne ramy funkcjonowania ubezpieczeń,

 • rozpoczęcie i prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego,

 • zawieranie ubezpieczeń,

 • obsługa portfela umów,

 • likwidacja szkód,

 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

 • ubezpieczenie OC – posiadacza pojazdu,

 • ubezpieczenia auto casco,

 • inne ubezpieczenia komunikacyjne,

 • ubezpieczenia mienia od zdarzeń elementarnych,

 • ubezpieczenie mieszkań i domów,

 • ubezpieczenie działalności gospodarczej,

 • ubezpieczenia osobowe,

 • ubezpieczenia na życie i dożycie,

 • inne ubezpieczenia – rolne, transportowe, zawodowe i inne.

Nauczysz się jak wykonywać pracę agenta ubezpieczeniowego:

 • jakie są obowiązki agenta; co musi zawierać umowa ubezpieczeń,

 • jakie są wymogi zawiadamiania o zdarzeniu losowym,

 • jak rozpatrywać reklamację.

Wymagania do zapisu:

 • pełnoletność,

 • wykształcenie średnie,

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,

 • przeglądarka internetowa,

 • mikrofon/słuchawki.

r

Tryb nauczania

Online

#

Czas trwania

130 godzin

d

Uzyskany dokument

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat CNiB "Żak"


801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.